Мило и Цане заједно у Паризу

0
388

Ме­на­џер елит­ног па­ри­ског ре­сто­ра­на ,,Ма­тиг­нон” Не­над Бо­ги­ће­вић об­ја­вио је на свом Ин­ста­грам на­ло­гу фо­то­гра­фи­ју са пред­сјед­ни­ком Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста (ДПС) Ми­лом Ђу­ка­но­ви­ћем и кон­тро­верз­ним би­зни­сме­ном Стан­ком Ца­не­том Су­бо­ти­ћем. Фо­то­гра­фи­ја је, су­де­ћи пре­ма опи­су, на­пра­вље­на упра­во у по­ме­ну­том ре­сто­ра­ну у Па­ри­зу.
Бо­ги­ће­вић је Ђу­ка­но­ви­ћа опи­сао као ,,пр­вог чо­вје­ка Цр­не Го­ре”.
-Ли­је­па ве­че­ра са пр­вим чо­вје­ком Цр­не Го­ре и са на­шим при­јате­љем Стан­ком Су­бо­ти­ћем Ца­не­том – на­вео је Бо­ги­ће­вић на свом Ин­ста­грам на­ло­гу.
Фо­то­гра­фи­ја је об­ја­вље­на си­ноћ. ,,Ма­тиг­нон” је ујед­но ре­сто­ран и ноћ­ни клуб и на­ла­зи се у не­по­сред­ној бли­зи­ни Је­ли­сеј­ских по­ља, а на ме­ни­ју тог уго­сти­тељ­ског објек­та мо­же се на­ћи и оброк ко­ји ко­шта 100 еура.
На њи­хо­вом зва­нич­ном сај­ту на­во­ди се да су ре­сто­ран осно­ва­ла бра­ћа Ко­стес, а да је де­кор осми­слио Жак Гар­си­ја.
Су­бо­тић и Ђу­ка­но­вић сло­ве за бли­ске при­ја­те­ље, а и је­дан и дру­ги озна­ча­ва­ни су као глав­ни ак­те­ри ,,ду­ван­ске афе­ре” и ита­ли­јан­ске вла­сти сум­њи­чи­ле су их за шверц ци­га­ре­та то­ком де­ве­де­се­тих го­ди­на.
Ђу­ка­но­вић се због по­ве­за­но­сти са швер­цом ци­га­ре­та на­шао на ме­ти ита­ли­јан­ског ту­жи­ла­штва, а од суд­ског по­ступ­ка у Ита­ли­ји се од­у­ста­ло против њега јер га је шти­тио др­жав­нич­ки иму­ни­тет. Ђу­ка­но­ви­ће­ва од­бра­на та­да је твр­ди­ла да је слу­чај ар­хи­ви­ран због не­до­стат­ка до­ка­за, док су ита­ли­јан­ски ме­ди­ји из­ви­је­сти­ли да се од по­ступ­ка про­тив ње­га од­у­ста­ло због иму­ни­те­та. Слу­чај про­тив Ђу­ка­но­ви­ћа ар­хи­ви­ран је у ма­ју 2009. го­ди­не, пред по­че­так зва­нич­не фа­зе пре­ли­ми­нар­них са­слу­ша­ња.
Ме­ђу­на­род­ни кон­зор­ци­јум ис­тра­жи­вач­ких но­ви­на­ра 2009. го­ди­не је об­ја­вио из­вје­штај у ко­јем се на­во­ди да је у оп­ту­жни­ци ко­ја је у Ба­ри­ју по­диг­ну­та про­тив Ђу­ка­но­ви­ћа на­ве­де­но да је Цр­на Го­ра од 1994. до 2002. го­ди­не би­ла ,,рај за шверц ци­га­ре­та”.
Ту­жи­ла­штво је од­у­ста­ло и од оп­ту­жби про­тив Стан­ка Су­бо­ти­ћа, оцје­њу­ју­ћи да у при­ку­пље­ној до­ку­мен­та­ци­ји не­ма до­вољ­но до­ка­за, а оп­ту­жби је у ма­ју 2010. го­ди­не осло­бо­ђен и Ми­ро­слав Ива­ни­ше­вић, не­ка­да­шњи ми­ни­стар фи­нан­си­ја у Вла­ди Цр­не Го­ре.
Су­ђе­ње за ,,ду­ван­ску афе­ру” по­че­ло је у Ба­ри­ју 2013. го­ди­не. На оп­ту­же­нич­кој клу­пи на­шли су се Ве­се­лин Ба­ро­вић, Бран­ко Ву­јо­ше­вић, Ду­шан­ка Јек­нић, Бра­ни­слав Ми­ћу­но­вић и Ан­дри­ја Дра­шко­вић.

ДАН

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here